REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ https://growuperion.com/pl

 • Niniejsza strona internetowa: 
  • jest prowadzona przez Grow Uperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000811594, REGON: 384709407, NIP: 9662134365, kapitał zakładowy 300 000,00 zł wpłacony w całości , e-mail: info@growuperion.com
  • jest przeznaczona do celów informacyjnych, komunikacyjnych, promocyjnych, marketingowych i edukacyjnych – w tym służy informowaniu o działalności Grow Uperion, promowaniu działalności gospodarczej spółki oraz pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy spółką a jej partnerami, klientami i wszystkimi osobami zainteresowanymi działalnością prowadzoną przez spółkę. O ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie,  nie  zmierzają one do  zawarcia,  zmiany  lub  rozwiązania  jakichkolwiek  stosunków prawnych. Treści  zawarte  na  niniejszej  stronie  zgromadziliśmy  z  najwyższą  możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony  w  innych  celach  niż  dla  celów  uzyskania  ogólnych  informacji  o  Spółce  i  jej produktach,  proszone  są  o  bezpośredni  kontakt  i  potwierdzenie  informacji  z przedstawicielami Grow Uperion.
 • Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z jego akceptacją. Użytkownik  nie  wyrażający  zgody  na przestrzeganie postanowień regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony  internetowej.  Inne  strony  internetowe  spółek  z grupy TenderHut mogą  podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
 • Grow Uperion zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości strony i modyfikowania jej bez wcześniejszego umieszczania informacji na ten temat. Wszystkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.
 • Wszelkie prawa do znaków towarowych, prawa autorskie, prawa do baz danych, wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści i elementów strony internetowej Grow Uperion, w tym do wpisów na blogu, oraz sama strona internetowa, w zakresie w jakim podlegają one ochronie prawnej – należą do Grow Uperion. W tym zakresie zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie do własnych celów zarobkowych oraz powielanie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Grow Uperion. Nie mając stosownych uprawnień przyznanych przez Grow Uperion nie wolno ingerować w lub zakłócać działania strony internetowej Grow Uperion. W szczególności nie wolno blokować, nadpisywać ani modyfikować treści wygenerowanych przez Grow Uperion – ani w żaden inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać innym użytkownikom korzystania ze strony.
 • W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu zastrzegamy sobie prawo wykorzystania zbieranych danych przy ewentualnym dochodzeniu roszczeń na gruncie prawa cywilnego oraz w związku z ewentualnym postępowaniem prowadzonym w sprawie karnej.
 • Grow Uperion dokłada wszelkich starań, aby Strona była wolna od usterek i wad, w tym od złośliwego oprogramowania, jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze strony w systemie teleinformatycznym osoby korzystającej, w tym infrastrukturze technicznej i danych.
 • Strona  może  zawierać  odesłania  (np.  w  formie  hyperlinków,  bannerów  lub przycisków)  do  innych  stron  internetowych,  które  dotyczą  poszczególnych  aspektów niniejszej strony. Nie oznacza to jednak automatycznie, że Grow Uperion ma jakiekolwiek powiązania z takimi stronami lub ich właścicielami.
 • W zakresie w jakim powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie ewentualne spory wynikłe z korzystania ze strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Grow Uperion sp. z o.o.
 • Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane Grow Uperion za pośrednictwem  niniejszej  strony  internetowej  będą  wykorzystywane  wyłącznie  w  sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem Grow Uperion jakichkolwiek danych.

W  przypadku  pytań  lub  skarg  dotyczących   niniejszej   strony   internetowej,   prosimy   o kontakt: e-mail:  info@growuperion.com